چهارشنبه 28 تیر‌ماه سال 1391 @ 00:49

بر روی دیوار چین

سه‌شنبه 13 تیر‌ماه سال 1391 @ 00:53

همسفردم مسافر که باشد، 
اینگونه همسفر زیبا و ظریفی هم در جاده با او همسفر می‌شود...